Diaconie - collecten

24 JUNI 1e Collecte.  “Kies! Sociale Kruidenier. ” U kiest waarschijnlijk graag uw eigen boodschappen uit. Dat zou ook kunnen gelden voor de klanten van de Voedselbank. Daarom is in Den Haag Zuidwest in het najaar 2017 het project ‘Sociale Kruidenier’ gestart. Dit is een rijdende winkel waar klanten van de Voedselbank zelf hun boodschappen kunnen kiezen. Het assortiment is groter en bevat ook non-food. Daarnaast is er begeleiding van vrijwilligers om hen te helpen zich bewust te worden van hun eigen kracht om zo aan hun toekomst te bouwen. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte.  Helpt u mee dit project mogelijk te maken en te houden? 17 JUNI Bij de 1e collecte van vandaag:  Kerk in actie. Binnenlands Diaconaat. “Inloophuis als rustpunt “. Inloophuis als ontmoetingsplek.  In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.  Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden.                   10 JUNI Bij de 1e collecte van vandaag:  Werelddiaconaat-Guatemala.  Bijenhouden biedt jongeren toekomst”. Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan.  Bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst.  De 2e collecte is voor de wijkgemeente Diaconie. 27 MEI Bij de 2e collecte: Kerkinactie-Zending - “Versterk de kleine kerken in Bangladesh” In het islamitische Bangladesh behoren  christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh church care program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie, hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens. 20 MEI Bij de 1e collecte: Tezamen met Bosbeskapel en Sjalomkerk. ”Zij aan Zij”. De diaconie van onze gemeente Den Haag-Zuidwest heeft besloten tot een bijzondere collecte voor Zij aan Zij. Dit is een instelling van het Leger des Heils, die een opvanghuis voor (zwangere) tienermoeders en hun jonge kinderen beheert. Deze jonge meiden en vrouwen vinden door tal van redenen geen welkom in de eigen (huiselijke) omgeving. Het is schrijnend om te horen tegen welke afwijzing en problemen zij aanlopen! Het opvanghuis in Voorburg heeft dringend behoefte aan steun voor het plegen van noodzakelijk onderhoud, het opnieuw inrichten van de keuken, aanschaf van bestek en meubilair, en het bieden van ontspanning aan deze jonge moeders, zodat ze ook een beetje geluk beleven, waardoor zij zelf ook weer de moed bijeen durven rapen om opnieuw positief het leven aan te gaan. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen! 13 MEI Bij de 1e collecte - Voor Stek (Stad en Kerk) en wel voor “Zomerstek” Van half juli tot en met eind augustus organiseert zij uiteenlopende, leuke, zinnige, inspirerende, creatieve en gezellige zomerse activiteiten op verschillende plaatsen, wijkkerken in Den Haag. Zomerstek is in het bijzonder bedoeld voor mensen in Den Haag die niet op vakantie kunnen gaan, maar uiteraard is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom bij onze activiteiten. Van een natuurexcursie, het maken van een speksteenhanger tot yoga en lessen in ‘bijbels’ koken; er is van alles te doen. Van harte aanbevolen. Diaconie 6 MEI De 2e Collecte is voor Missionair werk: Help de nieuwe kerk in Deventer. “Vondst”, zo heet de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de overtuiging van Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze levens hier en nu. De kerk is uit de levens van veel mensen verdwenen. Samen met twintigers en dertigers zoekt Vondst naar de waarde en betekenis van oude bronnen van geloven in onze maatschappij. Middenin het stadsgewoel en vanuit de oude Lebuïnuskerk biedt Vondst mensen de mogelijkheid stil te staan bij het leven en bij hun plek in de maatschappij. Met nachtwakes, concerten en diepgravende debatten weet Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich te binden, die in het verleden niet door de kerk bereikt werden. De Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en andere pioniersplekken in Nederland.22 APRIL De 1e collecte is voor de wijkdiaconie en wel voor een bijdrage aan de dagtocht voor ouderen die op 30 mei gehouden zal worden. De 2e collecte is voor “Eredienst en kerkmuziek” wereldwijd. Zingen en bidden op de adem van de getijden. Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waarin het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks bijbelleest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven. 15 APRIL KERK IN ACTIE Inzamelen van Oude mobieltjes, lege cartridges van uw printer, geboortekaartjes, ansichtkaarten, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck. Postzegels in alle maten en vormen. Oud geld, munten en papiergeld ook buitenlands. De totale opbrengst in 2017 was € 31.533. Knip postzegels ruim van de envelop maar knip geen postzegels van ansichtkaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart geen dubbele kaart. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier. Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg, geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg, verzamelen. In de Kloostergang vindt u de inlevermand waar u het allemaal in kunt doen. Kijk ook eens op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties of  www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie. 8 APRIL 1e collecte: Voedselbank Haaglanden en Sociale Kruidenier. Stichting Voedselbank Haaglanden is één van de regionale voedselbanken die onderdeel uitmaakt van het landelijke netwerk, Voedselbanken Nederland. Een organisatie met als doelstelling iets te doen aan verspilling van voedsel en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede. Zij verstrekt verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in de regio Haaglanden en doet dat uitsluitend met vrijwilligers. Zij werken sinds november 2017 ook samen met de Sociale Kruidenier vanuit de Exoduskerk en het Bokkefortpark. 2e collecte: ”HaaStu” . HaaStu wil ruimte bieden aan studenten om aan de slag te gaan met de vragen die hen bezig houden. Dat kan in een persoonlijk gesprek of door deelname aan een cursus of event. B.v. de cursus 'Verliesverwerking'. Bedoeld voor studenten die iemand in hun naaste omgeving hebben verloren. Studenten zoeken naar hun eigen identiteit en naar hun plek in deze wereld. Ze zijn nieuwsgierig naar bronnen waaruit ze kunnen putten en tasten af waar ze wel en niet in geloven. Daarnaast proberen ze te ontdekken wat zinvol is en wat niet. HaaStu biedt hen de mogelijkheid om anderen te ontmoeten, om zich te verdiepen en elkaar te inspireren. U kunt beide doelen steunen met deze collecten. 1 APRIL 2018 Actie Vooruit met de geit (gezamenlijke collecte Zuidwest) De 1e collecte is voor “Vooruit met de geit”, het project voor de arme gezinnen in Moldavië die we hiermee drachtige geiten kunnen geven. Hiermee sluiten we de 40 dagentijdsperiode af. We gaan nu ook de spaardoosjes inzamelen. Maar als u die nu vergeten bent dan kan dat ook 8 april nog.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk                                      wm.pgg.lc@gmail.com                                                                                                     HOME

Kerkdiensten

08 juli 2018, 10.00 uur Ds Michiel Aten 15 juli 2018, 10.00 uur Ds. Martin Koster Meer info… Zondagsbrief 01 juli 2018 08 juli 2018 15 juli 2018

Concerten

Iedere zondag juli en augustus 2018, 15.30 uur Orgelbespeling, toegang gratis Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T  070-3974182

Diaconie - collecten

24 JUNI 1e Collecte.  “Kies! Sociale Kruidenier. ” U kiest waarschijnlijk graag uw eigen boodschappen uit. Dat zou ook kunnen gelden voor de klanten van de Voedselbank. Daarom is in Den Haag Zuidwest in het najaar 2017 het project ‘Sociale Kruidenier’ gestart. Dit is een rijdende winkel waar klanten van de Voedselbank zelf hun boodschappen kunnen kiezen. Het assortiment is groter en bevat ook non-food. Daarnaast is er begeleiding van vrijwilligers om hen te helpen zich bewust te worden van hun eigen kracht om zo aan hun toekomst te bouwen. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte.  Helpt u mee dit project mogelijk te maken en te houden? 17 JUNI Bij de 1e collecte van vandaag:  Kerk in actie. Binnenlands Diaconaat. “Inloophuis als rustpunt “. Inloophuis als ontmoetingsplek.  In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.  Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden.                   10 JUNI Bij de 1e collecte van vandaag:  Werelddiaconaat- Guatemala.  Bijenhouden biedt jongeren toekomst”. Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya- bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan.  Bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst.  De 2e collecte is voor de wijkgemeente Diaconie. 27 MEI Bij de 2e collecte: Kerkinactie-Zending - “Versterk de kleine kerken in Bangladesh” In het islamitische Bangladesh behoren  christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh church care program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie, hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens. 20 MEI Bij de 1e collecte: Tezamen met Bosbeskapel en Sjalomkerk. ”Zij aan Zij”. De diaconie van onze gemeente Den Haag- Zuidwest heeft besloten tot een bijzondere collecte voor Zij aan Zij. Dit is een instelling van het Leger des Heils, die een opvanghuis voor (zwangere) tienermoeders en hun jonge kinderen beheert. Deze jonge meiden en vrouwen vinden door tal van redenen geen welkom in de eigen (huiselijke) omgeving. Het is schrijnend om te horen tegen welke afwijzing en problemen zij aanlopen! Het opvanghuis in Voorburg heeft dringend behoefte aan steun voor het plegen van noodzakelijk onderhoud, het opnieuw inrichten van de keuken, aanschaf van bestek en meubilair, en het bieden van ontspanning aan deze jonge moeders, zodat ze ook een beetje geluk beleven, waardoor zij zelf ook weer de moed bijeen durven rapen om opnieuw positief het leven aan te gaan. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen! 13 MEI Bij de 1e collecte - Voor Stek (Stad en Kerk) en wel voor “Zomerstek” Van half juli tot en met eind augustus organiseert zij uiteenlopende, leuke, zinnige, inspirerende, creatieve en gezellige zomerse activiteiten op verschillende plaatsen, wijkkerken in Den Haag. Zomerstek is in het bijzonder bedoeld voor mensen in Den Haag die niet op vakantie kunnen gaan, maar uiteraard is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom bij onze activiteiten. Van een natuurexcursie, het maken van een speksteenhanger tot yoga en lessen in ‘bijbels’ koken; er is van alles te doen. Van harte aanbevolen. Diaconie 6 MEI De 2e Collecte is voor Missionair werk: Help de nieuwe kerk in Deventer. “Vondst”, zo heet de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de overtuiging van Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze levens hier en nu. De kerk is uit de levens van veel mensen verdwenen. Samen met twintigers en dertigers zoekt Vondst naar de waarde en betekenis van oude bronnen van geloven in onze maatschappij. Middenin het stadsgewoel en vanuit de oude Lebuïnuskerk biedt Vondst mensen de mogelijkheid stil te staan bij het leven en bij hun plek in de maatschappij. Met nachtwakes, concerten en diepgravende debatten weet Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich te binden, die in het verleden niet door de kerk bereikt werden. De Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en andere pioniersplekken in Nederland.22 APRIL De 1e collecte is voor de wijkdiaconie en wel voor een bijdrage aan de dagtocht voor ouderen die op 30 mei gehouden zal worden. De 2e collecte is voor “Eredienst en kerkmuziek” wereldwijd. Zingen en bidden op de adem van de getijden. Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waarin het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks bijbelleest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven. 15 APRIL KERK IN ACTIE Inzamelen van Oude mobieltjes, lege cartridges van uw printer, geboortekaartjes, ansichtkaarten, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck. Postzegels in alle maten en vormen. Oud geld, munten en papiergeld ook buitenlands. De totale opbrengst in 2017 was € 31.533. Knip postzegels ruim van de envelop maar knip geen postzegels van ansichtkaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart geen dubbele kaart. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier. Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg, geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg, verzamelen. In de Kloostergang vindt u de inlevermand waar u het allemaal in kunt doen. Kijk ook eens op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties of  www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie. 8 APRIL 1e collecte: Voedselbank Haaglanden en Sociale Kruidenier. Stichting Voedselbank Haaglanden is één van de regionale voedselbanken die onderdeel uitmaakt van het landelijke netwerk, Voedselbanken Nederland. Een organisatie met als doelstelling iets te doen aan verspilling van voedsel en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede. Zij verstrekt verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in de regio Haaglanden en doet dat uitsluitend met vrijwilligers. Zij werken sinds november 2017 ook samen met de Sociale Kruidenier vanuit de Exoduskerk en het Bokkefortpark. 2e collecte: ”HaaStu” . HaaStu wil ruimte bieden aan studenten om aan de slag te gaan met de vragen die hen bezig houden. Dat kan in een persoonlijk gesprek of door deelname aan een cursus of event. B.v. de cursus 'Verliesverwerking'. Bedoeld voor studenten die iemand in hun naaste omgeving hebben verloren. Studenten zoeken naar hun eigen identiteit en naar hun plek in deze wereld. Ze zijn nieuwsgierig naar bronnen waaruit ze kunnen putten en tasten af waar ze wel en niet in geloven. Daarnaast proberen ze te ontdekken wat zinvol is en wat niet. HaaStu biedt hen de mogelijkheid om anderen te ontmoeten, om zich te verdiepen en elkaar te inspireren. U kunt beide doelen steunen met deze collecten. 1 APRIL 2018 Actie Vooruit met de geit (gezamenlijke collecte Zuidwest) De 1e collecte is voor “Vooruit met de geit”, het project voor de arme gezinnen in Moldavië die we hiermee drachtige geiten kunnen geven. Hiermee sluiten we de 40 dagentijdsperiode af. We gaan nu ook de spaardoosjes inzamelen. Maar als u die nu vergeten bent dan kan dat ook 8 april nog.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Diaconie hoofdpagina…

PGG ZuidWest - Abdijkerk                                                       MENU
PGG-ZW - Abdijkerk