Werkvelden

Eredienst

Pastoraat

Diaconaat

Vorming en Bezinning

Beheer

Communicatie

Eredienst

De Werkgroep Eredienst denkt na over alle liturgische en kerkmuzikale zaken op onze locatie en adviseert de locatiecommissie in deze. Zie verder de pagina Eredienst.

Pastoraat

Pastoraat hoort bij het protestantse kerkelijke leven. Wij proberen zoveel mogelijk naar elkaar om te zien, juist ook op de kruispunten van het leven: bij geboorte, veranderingen in het leven, ziekte en verdriet, bij het ouder worden. De werkgroep Pastoraat bestaat uit de predikanten, ouderlingen en sectie-medewerkers. Hieronder vallen ook het bezoek nieuwe leden, het bezoek- en ouderenwerk, de bloemengroet en het jeugdpastoraat. Voor wie bij ziekte of anderszins behoefte heeft aan een gesprek met een ouderling, pastoraal medewerker of predikant: één telefoontje naar de scriba is voldoende! Wilt u zowel bij ziekenhuisopname als bij - ontslag hiervan mededeling doen aan de scriba?

Bereikbaarheid predikanten

Ds Wietske Verkuyl is telefonisch en per email te bereiken: T 06-38267000 E w.verkuyl@xs4all.nl. Ds Meindert Burema is kerkelijk werker pastoraat. Zijn contactgegevens: Prinses Annalaan 276, 2263 XN, Leidschendam, T 06-11738509. Afwezig van van 29 augustus t/m 6 september. Indien zowel Ds Verkuyl als ds Burema afwezig zijn, is ds. Martin Koster bereikbaar (070-4065871, m.koster@kpnplanet.nl) Meindert Burema is de pastor van de mensen die wonen in het gebied ten zuiden van de Symfoniestraat, de Lisztstraat en de Oude Haagweg; ten noorden van de Escamplaan, ten westen van de Houtwijklaan en ten oosten van de Lozerlaan. Dit zijn de wijken: Houtwijk, Dalenbuurt, Kraayenstein, de Brinken en rond de Abdijkerk. Wietske Verkuyl is de pastor voor de mensen die wonen ten noorden van de Symfoniestraat, de Lisztstraat en de Oude Haagweg en zo ongeveer ten westen van de Muurbloemweg, Palestrinaweg en de Buitentuinen. Dit zijn de wijken: Kijkduin, Waldeck, Nieuw-Waldeck, rond de oude Ontmoetingskerk en rond het Cantateplein. Verder is Wietske pastor voor de voorkeursleden die buiten ‘Loosduins grondgebied’ wonen en voor de mensen in Vroondaal en Madestein. (Deze onderlinge verdeling is overigens geen wet van Meden en Perzen. Er kan van afgeweken worden.)

Diaconaat….

Bij het diaconale werk gaat het om barmhartigheid (goed doen), gerechtigheid (recht doen), rentmeesterschap (je inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde), geloof in praktijk brengen en vrede brengen. Ook de activiteiten op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking vallen onder de verantwoording van de Diaconie. Meer info…

Vorming en bezinning…..

Deze werkgroep heeft als doel de gemeenteleden te vormen tot zelfstandige, kritische leden, tot opbouw van het geloofsleven, tot opbouw van de gemeente en tot het als gelovigen staan in de samenleving. Hiertoe biedt zij ieder jaar een aantal gesprekskringen aan. Het jaarprogramma loopt van september – juni. De meeste activiteiten worden wijkgemeente-breed georganiseerd. Zie voor een overzicht de pagina Kringwerk.

Beheer….

Aan de kerkrentmeesters is door de gemeente opgedragen zorg te dragen voor de organisatie van een goed financieel-administratief beheer tot instandhouding van de gemeente. Belangrijke onderdelen daarvan zijn fondsenwerving: jaarlijkse actie Kerkbalans, collecten, verhuur en bijzondere projecten. Daarnaast zaken als inrichting, onderhoud en schoonmaak van de gebouwen. Zie verder de pagina Kerkbeheer.

Communicatie

Dagelijks: website, facebookpagina Wekelijks: nieuwsbrief/zondagsbrief Al het wekelijkse nieuws uit onze wijkgemeente wordt opgenomen in onze nieuwsbrief, welke op zondag wordt uitgedeeld. Kopij voor de nieuwsbrief kunt u naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl sturen. Sluitingstermijn is woensdagavond 19.00 uur. MELD U HIER AAN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF Maandelijks wijkblad Samenklank Onze wijkgemeente heeft ook een maandblad, getiteld 'Samenklank'. Abonnementsprijs € 11,00 per jaar; u kunt ook een postabonnement nemen ad € 40 of een mailabonnement ad € 5. Opgave door een mail te sturen naar abonnementen@denhaag- zuidwest.nl. Kopij voor Samenklank graag sturen naar kopij@denhaag-zuidwest.nl. Tweejaarlijks: wijkgids In onze wijkgids vindt u alle informatie over werkvelden, activiteiten en adressen. Verkrijgbaar bij de koster.
PGG-Zuidwest Abdijkerk

Kerkdiensten

29 januari 2023, 10.00 uur Ds W. Verkuyl, S&T

Zondagsbrief

22 januari 2023 29 januari 2023

Activiteiten januari 2023

Concerten

19 februari 2023, 15.30 uur Zondagmatinee Karin Kuijper & Janine de Leeuw, piano Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Werkvelden

Eredienst

Pastoraat

Diaconaat

Vorming en Bezinning

Beheer

Communicatie

Eredienst

De Werkgroep Eredienst denkt na over alle liturgische en kerkmuzikale zaken op onze locatie en adviseert de locatiecommissie in deze. Zie verder de pagina Eredienst.

Pastoraat

Pastoraat hoort bij het protestantse kerkelijke leven. Wij proberen zoveel mogelijk naar elkaar om te zien, juist ook op de kruispunten van het leven: bij geboorte, veranderingen in het leven, ziekte en verdriet, bij het ouder worden. De werkgroep Pastoraat bestaat uit de predikanten, ouderlingen en sectie-medewerkers. Hieronder vallen ook het bezoek nieuwe leden, het bezoek- en ouderenwerk, de bloemengroet en het jeugdpastoraat. Voor wie bij ziekte of anderszins behoefte heeft aan een gesprek met een ouderling, pastoraal medewerker of predikant: één telefoontje naar de scriba is voldoende! Wilt u zowel bij ziekenhuisopname als bij -ontslag hiervan mededeling doen aan de scriba?

Bereikbaarheid predikanten

Ds Wietske Verkuyl is telefonisch en per email te bereiken: T 06-38267000 E w.verkuyl@xs4all.nl. Ds Meindert Burema is kerkelijk werker pastoraat. Zijn contactgegevens: Prinses Annalaan 276, 2263 XN, Leidschendam, T 06-11738509. Afwezig van van 29 augustus t/m 6 september. Indien zowel Ds Verkuyl als ds Burema afwezig zijn, is ds. Martin Koster bereikbaar (070-4065871, m.koster@kpnplanet.nl) Meindert Burema is de pastor van de mensen die wonen in het gebied ten zuiden van de Symfoniestraat, de Lisztstraat en de Oude Haagweg; ten noorden van de Escamplaan, ten westen van de Houtwijklaan en ten oosten van de Lozerlaan. Dit zijn de wijken: Houtwijk, Dalenbuurt, Kraayenstein, de Brinken en rond de Abdijkerk. Wietske Verkuyl is de pastor voor de mensen die wonen ten noorden van de Symfoniestraat, de Lisztstraat en de Oude Haagweg en zo ongeveer ten westen van de Muurbloemweg, Palestrinaweg en de Buitentuinen. Dit zijn de wijken: Kijkduin, Waldeck, Nieuw-Waldeck, rond de oude Ontmoetingskerk en rond het Cantateplein. Verder is Wietske pastor voor de voorkeursleden die buiten ‘Loosduins grondgebied’ wonen en voor de mensen in Vroondaal en Madestein. (Deze onderlinge verdeling is overigens geen wet van Meden en Perzen. Er kan van afgeweken worden.)

Diaconaat….

Bij het diaconale werk gaat het om barmhartigheid (goed doen), gerechtigheid (recht doen), rentmeesterschap (je inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde), geloof in praktijk brengen en vrede brengen. Ook de activiteiten op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking vallen onder de verantwoording van de Diaconie. Meer info…

Vorming en bezinning…..

Deze werkgroep heeft als doel de gemeenteleden te vormen tot zelfstandige, kritische leden, tot opbouw van het geloofsleven, tot opbouw van de gemeente en tot het als gelovigen staan in de samenleving. Hiertoe biedt zij ieder jaar een aantal gesprekskringen aan. Het jaarprogramma loopt van september – juni. De meeste activiteiten worden wijkgemeente- breed georganiseerd. Zie voor een overzicht de pagina Kringwerk.

Beheer….

Aan de kerkrentmeesters is door de gemeente opgedragen zorg te dragen voor de organisatie van een goed financieel-administratief beheer tot instandhouding van de gemeente. Belangrijke onderdelen daarvan zijn fondsenwerving: jaarlijkse actie Kerkbalans, collecten, verhuur en bijzondere projecten. Daarnaast zaken als inrichting, onderhoud en schoonmaak van de gebouwen. Zie verder de pagina Kerkbeheer.

Communicatie

Dagelijks: website, facebookpagina Wekelijks: nieuwsbrief/zondagsbrief Al het wekelijkse nieuws uit onze wijkgemeente wordt opgenomen in onze nieuwsbrief, welke op zondag wordt uitgedeeld. Kopij voor de nieuwsbrief kunt u naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl sturen. Sluitingstermijn is woensdagavond 19.00 uur. MELD U HIER AAN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF Maandelijks wijkblad Samenklank Onze wijkgemeente heeft ook een maandblad, getiteld 'Samenklank'. Abonnementsprijs € 11,00 per jaar; u kunt ook een postabonnement nemen ad € 40 of een mailabonnement ad € 5. Opgave door een mail te sturen naar abonnementen@denhaag-zuidwest.nl. Kopij voor Samenklank graag sturen naar kopij@denhaag-zuidwest.nl. Tweejaarlijks: wijkgids In onze wijkgids vindt u alle informatie over werkvelden, activiteiten en adressen. Verkrijgbaar bij de koster.
PGG-ZW - Abdijkerk